Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés, adatvédelem:

A Fogas Horgászbolt (Faragó Róbertné ev., székhely: 2481 Velence, Fő utca 15., adószám: 46595962-2-27) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Cégünk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Fogas Horgászbolt adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és europai uniós jogszabályokkal.

www.fogashorgaszbolt.hu oldalon történő vásárlás során személyes adatokat ad meg, melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)  alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

Adatkezelő:

– Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a Fogas Horgászbolt végzi.
– Név: Fogas Horgászbolt (Faragó Róbertné ev.)
– Székhely: 2481 Velence, Fő utca 15.
– Nyilvántartási szám: 4736197
– A bejegyző bíróság megnevezése: Gárdony Város Körzet, Központi Jegyző, Okmány Iroda, 2483 Gárdony Szabadság út 20-22.
– Adószám: 46595962-2-27
– Telefonszám: +36309011447
– Email cím: info@fogashorgaszbolt.hu

Adatvédelemhez kapcsolódó fogalmak:

– Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
– Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
– Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
– Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
– Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
– Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;
– Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
– Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
– Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
– Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
– Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
– Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
– Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
– Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
– Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
– Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
– EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
– Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam
– Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama:

A Fogas Horgászbolt részére minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. Társaságunk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. A Fogas Horgászbolt minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. A Fogas Horgászbolt nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések. Az „Adatkezelési tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor a holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak. Felhívjuk továbbá figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor azokat nem tudja igénybe venni.

Vásárlói adatok:

A kezelt adatok köre: név, felhasználónév (regisztráció esetén), jelszó (titkosított formában, regisztráció esetén), cím, adószám, e-mail cím, telefonszám, vásárlás időpontja, helye, vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás esetén a szállítási cím
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve a a GDPR 6. cikk (1) bekezdés alapján
Az adatkezelés célja: Az üzletben, illetve a webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése
Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Kártyás vásárlás esetén a bankkártya és a kártyás fizetés tranzakció adatait a Takarék Bank (Székhely: 8444 Szentgál, Fő u.30, Cégjegyzékszám: 19-02-000339, Adószám: 10046436-2-19)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

Beszállítói adatok:

A kezelt adatok köre: név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, illetve GDPR 6. cikk (1) bekezdés alapján
Az adatkezelés célja: A szállítókkal történő kapcsolattartás
Az adatkezelés időtartama: A szállítóval fennálló üzleti kapcsolat lezárását követő 5 évig tároljuk.

Emailes és telefonos ügyfélszolgálat:

A kezelt adatok köre: név, lakcím, email cím, telefonszám és az ügyfélszolgálathoz emailben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei
Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, illetve GDPR 6. cikk (1) bekezdés alapján
Az adatkezelés célja: Az emailben érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása  annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. Az emailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.
Az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést  követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést  követő 8 év múlva törli.

Szavatosság, jótállás kezelése:

A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, email címe, a vásárlás adatai (termék megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja, helye, ideje) a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogás, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt), a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
Az adatkezelés jogalapja: az érintett jogos érdeke (Info tv. 6. § (1) bekezdés a) pontja), az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pont), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés alapján
A jogos érdek meghatározása: Érintett jogos érdeke, hogy a vásárolt termék a használat teljes ideje alatt megfelelően működjön, szükség esetén pedig érvényesíthesse szavatossági, jótállási igényét (kijavítás, kicserélés, pénzvisszafizetés).
Az adatkezelés célja: Az érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatosság, jótállás teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: A kifogásról készített jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig
Adatfeldolgozó: szerviz partnereink részére személyes adat nem kerül átadásra, így nem történik adatfeldolgozás
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

Panaszkezelés (írásban a panaszkönyvben, e-mailben, levélben, telefonon ügyfélszolgálaton, szóban vevőbejáraton):

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, termék megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, helye, termék ára), termékről készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés
Az adatkezelés célja: az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása
Az adatkezelés időtartama:   
– számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év,
– írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év,
– panaszkönyvben tett bejegyzés a bejegyzés napjától számított 5 év,
– szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év,
– ügyfélszolgálat által felvett hangfelvételt a felvétel napjától számított 5 évig őrizzük.
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

Közösségi oldalon megadott adatok (Facebook, Twitter):

A kezelt adatok köre: kommentek és üzenetek a közösségi oldalon
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés alapján
Az adatkezelés célja: A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni az adatkezelőnek a közösségi oldalakon keresztül. Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A közösségi oldalak nem minősülnek a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)
Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

A www.fogashorgaszbolt.hu oldal használata:

A kezelt adatok köre: dátum, a honlap használatának időpontja, felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja: a honlap látogatói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása
Az adatkezelés időtartama: honlap látogatói esetében egy év
Adatfeldolgozó: az oldal üzemben tartója a 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1., Tel.: +36212000040)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

A www.fogashorgaszbolt.hu oldal cookie kezelése:

A kezelt adatok köre: dátum, honlapra belépés időpontja
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja: A honlapon sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre, ha visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Ezekből látogatói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség.
Az alábbi cookie-k használhatók az oldalon:
– funkcionális cookie: ez a süti segít a kívánt tartalom betöltésében,
– feltétlenül szükséges cookie: Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez és fő funkcióihoz,
– performance cookie: ezzel a sütivel időt takaríthat meg, mivel növeli az oldal betöltési sebességét,
– harmadik fél cookie-k: a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik fél által kezelt eszközöket alkalmazunk, úgy mint Facebook, Youtube és egyéb plug-inek. Ezekkel a plug-inekkel van lehetősége például tartalmat megosztani a közösségi hálón vagy extra anyagokat megtekinteni a szolgáltatásainkról.
– jelszóval védett munkamenethez használt cookie
– bevásárláshoz szükséges cookie
– biztonsági cookie
Mivel a Fogas Horgászbolt nem tudja a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott szolgáltatás honlapján kaphat bővebb felvilágosítást az adott cookie-ról.
Az adatkezelés időtartama: A munkamenet lezárultáig (a honlap elhagyásával megszűnik), de amennyiben a felhasználó kéri legkésőbb 72 óráig, illetve a felhasználó jogosult a cookie letiltására, törlésére is.
Adatfeldolgozó:  az oldal üzemben tartója a 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1., Tel.: +36212000040)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, www.google.com/analytics )

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menü sorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Profilalkotás:

A Fogas Horgászbolt mint adatkezelő profilalkotást nem végez. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használják.

Adatfeldolgozók adatai:

Név: 3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1., Tel.: +36212000040
Adatfeldolgozási feladat: a www.fogashorgaszbolt.hu oldal üzemeltetője, tárhely szolgáltatója

Név: Janurik Könyvelőbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2483 Gárdony, Kossuth u. 54., Tel.: +3622579140
Adatfeldolgozási feladat: Könyvelés

Név: DPD Hungária Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/b, Weboldal: www.dpd.hu
Adatfeldolgozási feladat: Futárszolgálati tevékenység

Név: GLS General Logistics Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., Weboldal: www.gls-group.eu
Adatfeldolgozási feladat: Futárszolgálati tevékenység

Név: Magyar Posta ZRT.
Székhely: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6., Weboldal: www.posta.hu
Adatfeldolgozási feladat: Futárszolgálati tevékenység

Név: KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., e-mail: info@szamlazz.hu
Adatfeldolgozási feladat: Elektronikus számlázó rendszer üzemeltetője

Név: MBH Bank
Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., Cégjegyzékszám: 01-10-040952, Adószám: 10011922-4-44
Adatfeldolgozási feladat: Kártyás vásárlás esetén a bankkártya és a kártyás fizetés tranzakció adatai

Név: Teya Solutions Ltd.
Székhely: 20 Old Bailey, London, EC4M., email: ugyfelszolgalat@teya.com
Adatfeldolgozási feladat: Kártyás vásárlás esetén a bankkártya és a kártyás fizetés tranzakció adatai

Név: PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A
Székhely: 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
Adatfeldolgozási feladat: Online fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetés tranzakció adatai, a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont

Adatai a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha a felhasználót előre tájékoztatjukk az esetleges címzettről és ezt követően ön ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

A Fogas Horgászbolt fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

Linkek közösségi médiához:

Az Adatkezelő weblapja a Facebookra, a YouTube-ra és a Twitter oldalra irányító egyszerű linkeket tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattint. Amikor rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehet közzé.

Érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a)  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos adatok:

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy – például fogyasztó – nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a megadott elérhetőségeinken haladéktalanul közölje velünk, ha tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

Jogorvoslati lehetőségek:

Bármikor kapcsolatba léphet velünk a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:
– Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
– Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
– Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
– Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv.),
– Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
– Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
– Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
– Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Fogas Horgászbolt elérhetőségein.
a.) tájékoztatás:
Az érintett kérelmére a Fogas Horgászbolt tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
b.) helyesbítés:
Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.
c.) adatok zárolása:
Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit a Fogas Horgászbolt zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
d.) adat törlése:
A Fogas Horgászbolt a személyes adatot törli, ha:
– kezelése jogellenes,
– az érintett kéri,
– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy
– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
e.) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Fogas Horgászbolt a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

A Fogas Horgászbolt adatvédelmi nyilvántartási száma: 03449-0001.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Fogas Horgászbolt általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Jogi nyilatkozat:

A Fogas Horgászbolt tájékoztatja Önt, hogy weboldalának böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A Fogas Horgászbolt weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Fogas Horgászbolt tulajdonosa jogosult.

A Fogas Horgászbolt tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Fogas Horgászbolt azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A Fogas Horgászbolt weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalon a Fogas Horgászbolt akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Fogas Horgászbolt semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A Fogas Horgászbolt fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Fogas Horgászbolt nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Fogas Horgászbolt kifejezetten kizárja.

A Fogas Horgászbolt nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Fogas Horgászbolt weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

A Fogas Horgászbolt használata nem jog, csupán lehetőség. A Fogas Horgászbolt fenntartja a jogot arra, hogy az oldalról felhasználót, illetve tartalmat előzetes bejelentés nélkül töröljön.

A Fogas Horgászbolt egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A webáruház adatainak feltöltésekor keletkező adminisztrációs hibákért szíves elnézésüket kérjük, egyúttal jelezzük, hogy a webáruházban szereplő árak és leírások valamint termékfotók tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi értelemben ajánlattételnek a rendelés írásbeli visszaigazolásáig.

Elérhetőségeink:

+36309011447, info@fogashorgaszbolt.hu

Velencei üzletünk címe:

2481 Velence Fő u. 15.

Névkártya okostelefonhoz: